Servicehotline: +420 326 905 300
Neue Bestellungen: +420 326 380 300

Obchodní podmínky - pronájem

IČO: 25132644

Web: www.tkf.cz

e-mail: obchod@tkf.cz

Zákaznická linka: +420 261 112 720 (po - pá 8:30 do 17:00)

Předmět a účel

Tyto obchodní podmínky platí pro využívání služeb půjčovny Pronajímatele.

Pronajímatelem je společnost TKF spol. s r.o., se sídlem Budilovská 296/5, 140 00 Praha 4, IČ: 25132644, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 52405. a nájemcem osoba, která si zboží pronajímá, tj. zákazník, spotřebitel (dále je Nájemce).

Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen OP) jsou práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce při pronájmu elektrického nebo plynového topení, reklamních přístřešků a stánků a jiných produktů Pronajímatele. Přesný seznam a popis pronajímaných předmětů bude uveden vždy v konkrétní cenové nabídce nebo příslušném zakázkovém listu vypracovaném Pronajímatelem, na základě kterého pak Nájemce učiní závaznou objednávku (lze zaslat i e-mailem), jež bude obsahovat přesnou specifikaci konkrétních pronajímaných předmětů, a to nejméně: počet kusů, typ, množství, velikost, barevné provedení, dobu pronájmu, výši sjednaného nájemného, datum převzetí a předání pronajímaných předmětů, výši vratné zálohy, z níž je po ukončení pronájmu provedena úhrada za pronájem a případné poškození pronajaté věci (dále jen „Pronajaté zboží“). V případě, že spotřebitel si výslovně žádá, aby Pronajímatel začal poskytovat službu pronájmu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uvede tento požadavek do závazné objednávky.

1. Přijetí závazné objednávky od spotřebitele Pronajímatel neprodleně potvrdí informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení již nemá vliv.

2. Přijetí závazné objednávky od podnikatele musí být následně ještě potvrzeno ze strany Pronajímatele, tj. Pronajímatel potvrdí Nájemci výši ceny konkrétního pronájmu, zahájení a dobu trvání pronájmu a přesnou specifikaci předmětu pronájmu, jinak k uzavření nájemní smlouvy nedojde.

3. Potvrzením objednávky ze strany Pronajímatele u podnikatele nebo v případě spotřebitele obdržením objednávky, je uzavřena příslušná smlouva o nájmu movité věci na konkrétní pronájem Pronajatého zboží za podmínek sjednaných v těchto OP a v příslušné objednávce.

4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Pronajaté zboží si Nájemce převezme osobně v jedné z provozoven společnosti TKF,spol. s r.o., a to na adresách:

• oblast Čechy - Hlavní 1192, 251 68 Sulice,

• oblast Morava – tř. Tomáše Bati, areál Toma, budova 45a, 765 02 Otrokovice,

kdy tato bude upřesněna v příslušném zakázkovém listu.

Pokud dojde ke změně adres provozoven, Pronajímatel se zavazuje neprodleně písemně nebo e-mailem tuto skutečnost oznámit Nájemci. Jakmile Nájemce obdrží písemné oznámení o změně adresy provozovny, je povinen si Pronajaté zboží vyzvednout a vracet pouze na nové adrese provozovny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že Nájemce zvolí jiný než osobní odběr, je Nájemce povinen jinou dodací podmínku uvést do příslušné objednávky. Náklady na dodání Pronajatého zboží v takovém případě nese Najemce.

Práva a povinnosti Pronajímatele

1. Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci Pronajaté zboží k dočasnému užívání po dobu trvání nájmu.

2. Pronajímatel má právo po předchozí žádosti, aby mu Nájemce umožnil přístup k Pronajatému zboží za účelem kontroly jeho řádného užívání.

3. Pronajímatel má právo na úhradu nájemného Nájemcem v souladu s podmínkami těchto OP a příslušné objednávky.

4. Smluvní strany se domluvily, že při každém jednotlivém předání Pronajatého zboží Nájemci sepíší zakázkový list, do kterého se při každém jednotlivém převzetí Pronajatého zboží od Nájemce zapíše stav Pronajatého zboží při předání a převzetí, jakož i soupis vad a škod vzniklých na Pronajatém zboží.

5. Pronajímatel má právo užít obchodní označení Nájemce při uvádění referencí jiným potenciálním obchodním partnerům.

6. Pronajímatel má právo naúčtovat storno poplatek při zrušení objednaného pronájmu 3 dny před začátkem samotného pronájmu. Výše storno poplatku činí 10% z ceny pronájmu bez DPH, minimálně však 800,- Kč bez DPH, není-li u konkrétního pronájmu domluveno jinak.

Pronajatého zboží po dobu provádění opravy. Při porušení této povinnosti odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou.

7. Při poškození nebo zničení Pronajatého zboží je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu. Na výši škody se strany pokusí dohodnout; nedojde-li k dohodě, bude výše škody určena rozhodcem či soudním znalcem, na kterém se strany této smlouvy shodnou. Nedojde-li k dohodě o určení osoby rozhodce či znalce, mohou strany této smlouvy uplatňovat náhradu škody v soudním řízení. V případě, že u poškozeného nebo znečištěného Pronajatého zboží je nutná oprava nebo vyčištění Pronajatého zboží, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náklady na opravu nebo vyčištění Pronajatého zboží podle platného ceníku Pronajímatele.

8. Nájemce je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Pronajatého zboží třetím osobám.

9. Nájemce má povinnost neprodleně informovat pronajímatele v případě zrušení objednaného pronájmu, či změny v předmětu objednávky (zejména termínu…) a to písemně nebo emailem.

Nebezpečí škody na Pronajatém zboží

Nájemce odpovídá za škodu na Pronajatém zboží po celou dobu pronájmu, tj. od převzetí Pronajatého zboží až do jeho řádného vrácení Pronajímateli.

2. Jestliže si Pronajaté zboží Nájemce nepřebírá osobně v provozovně Pronajímatele, ale si jej nechá doručit prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí škody na Pronajatém zboží na Nájemce předáním tohoto zboží prvnímu dopravci.

3. V případě, že součástí pronájmu je i závazek Pronajímatele poskytnout své zaměstnance, kteří budou dohlížet, aby po celou dobu pronájmu nedošlo k odcizení nebo poškození Pronajatého zboží, odpovídá Nájemce za škodu na Pronajatém zboží jen v případě, že tuto zaměstnanci Pronajímatele nemohli odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

Výše nájemného

1. Nájemné je mezi stranami této smlouvy stanoveno jako smluvní, a příslušná výše nájemného pro konkrétní pronájem Pronajatého zboží je vždy uvedena v případě spotřebitele v závazné objednávce Nájemce, a v ostatních případech v závazné objednávce potvrzené Pronajímatelem.

Vlastnické právo k pronajatému zboží

1. Po celou dobu trvání konkrétního nájmu zůstává Pronajaté zboží ve vlastnictví Pronajímatele, kdy Nájemce není oprávněn Pronajaté zboží prodat, pronajmout, ani jinak zcizit či zatížit právy třetích osob, není-li písemně domluveno jinak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Pokud je nájemní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu se zákonem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Pro odstoupení od smlouvy lze použít Formulář, který naleznete zde, nebo spotřebitel může kontaktovat Pronajímatele a písemně oznámí, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, datumu učinění objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz, pokud z jeho strany bylo nájemné hrazeno předem. Pozn.: peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle Pronajímatele nebo na některé z jeho provozoven, pokud s tím spotřebitel souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy, musí Pronajímateli vrátit Pronajaté zboží, pokud jej již převzal a současně uhradit poměrnou část sjednaného nájemného až do okamžiku vrácení Pronajatého zboží Pronajímateli. Pokud nelze Pronajaté zboží vrátit (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být Pronajímateli vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Pronajímatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a také započíst svůj nárok proti nároku spotřebitele na vrácení uhrazeného nájemného předem, pokud bylo zaplaceno. Pronajímatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

3. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na dopravu vraceného zboží zpět k Pronajímateli.

Ochrana osobních údajů

1. Nájemce souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Pronajímatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Nájemce má právo být informován, jaké údaje o něm Pronajímatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

2. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Pronajímatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, pokud tak bylo sjednáno.

GDPR Obchodní podmínky

GDPR Obchodní podmínky

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup uživatele webových stránek a nájemce v postavení subjektu údajů na stránky www.tkf.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů. Pronajímatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového zpracování zákonem vyžadován. Správcem osobních údajů je pronajímatel, společnost TKF spol. s r.o., se sídlem Budilovská 296/5, 140 00 Praha 4, IČ: 25132644. Poskytnuté osobní údaje může pronajímatel využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas nájemce, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Nájemce bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita i bez jeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení společnosti TKF spol. s r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby.

Nájemce souhlasí se shromažďováním a následným zpracováním všech pronajímatelem získaných osobních údajů pro jeho marketingové účely, zejména k nabízení obchodu a služeb a šíření reklamy včetně zasílání reklamních sdělení elektronickými prostředky. Pronajímatel je současně oprávněn k poskytnutým osobním údajům přiřazovat jakékoliv další získané osobní údaje, vztahující se k nájemci a uživateli webových stránek, včetně jeho adresy elektronické pošty. Pronajímatel je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje nájemce a uživatele webových stránek jinému správci především za účelem zpracování účetní evidence.

V případě, že si nájemce nepřeje další zasílání obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu obchod@tkf.cz.

Stejně tak může pronajímatel bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb, a to do doby, dokud subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas na adrese pronajímatele s takovým zpracováním. Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu (zahrnuje dobu od okamžiku uzavření nájemní smlouvy do ukončení nájemního poměru).

V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení a v případě jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb do doby do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení). V případech, kdy pronajímatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektů údajů, budou údaje zpracovány po dobu udělení souhlasu a není-li v textu souhlasu tato doba uvedena, tak na dobu do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů pro daný účel.

Pronajímatel tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů pronajímateli je nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu a dále má právo v případě podezření na porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm Pronajímatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@tkf.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese pronajímate.

Závěrečná ustanovení

Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.tkf.cz/, v den uzavření nájemní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Nájemcem a Pronajímatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Nájemci. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Objednávkou zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.5.2018.

Kontaktieren Sie uns

WIR SPAREN SOWOHL IHRE ZEIT; ALS AUCH IHR GELD; BERATEN SIE UND BEANTWORTEN ALL IHRE FRAGEN

Ing. Radek Kysela
Leiter des Vertriebsteams – Böhmen


radek.kysela@tkf.cz
+420 774 216 117

Gabriela Gálová
Geschäftsassistentin


gabriela.galova@tkf.cz
+420 774 655 117